Pro54DB

advancedDatabase descriptions:

A database for σ54 promoters. (realese: 1.0)

Reference:

Zhi-Yong Liang, Huan Yang, Chang-Jian Zhang, Hui Yang, Huan-Huan Wei, Hong-Yan Lai, Xin-Xin Chen, Ya-Wei Zhao, Zhen-Dong Su, Wen-Chao Li, En-Ze Deng, Hua Tang, Wei Chen and Hao Lin.

Pro54DB: a database for experimentally verified σ54 promoters. Bioinformatics, 2017, 33(3): 467-469.