P00450
UniProt ID : P00450
NCBI Taxonomy : 9606
Protein names : Ceruloplasmin
Organism : Homo sapiens
Taxonomy : Eukaryota
Subcellular locations :Secreted;
Length : 1065
Gene Ontology :
GO IDOntologyDefinitionEvidence
GO:0005615Cellular Componentextracellular spaceIDA
GO:0005507Molecullar Functioncopper ion bindingIEA
GO:0004322Molecullar Functionferroxidase activityTAS
GO:0006879Biological Processcellular iron ion homeostasisTAS
GO:0006825Biological Processcopper ion transportIEA
GO:0055085Biological Processtransmembrane transportTAS
Catalytic activity :4 Fe(2+) + 4 H+ + O2 = 4 Fe3+ + 2 H2O.
Sequences : MKILILGIFLFLCSTPAWAKEKHYYIGIIETTWDYASDHGEKKLISVDTEHSNIYLQNGPDRIGRLYKKALYLQYTDETFRTTIEKPVWLGFLGPIIKAETGDKVYVHLKNLASRPYTFHSHGITYYKEHEGAIYPDNTTDFQRADDKVYPGEQYTYMLLATEEQSPGEGDGNCVTRIYHSHIDAPKDIASGLIGPLIICKKDSLDKEKEKHIDREFVVMFSVVDENFSWYLEDNIKTYCSEPEKVDKDNEDFQESNRMYSVNGYTFGSLPGLSMCAEDRVKWYLFGMGNEVDVHAAFFHGQALTNKNYRIDTINLFPATLFDAYMVAQNPGEWMLSCQNLNHLKAGLQAFFQVQECNKSSSKDNIRGKHVRHYYIAAEEIIWNYAPSGIDIFTKENLTAPGSDSAVFFEQGTTRIGGSYKKLVYREYTDASFTNRKERGPEEEHLGILGPVIWAEVGDTIRVTFHNKGAYPLSIEPIGVRFNKNNEGTYYSPNYNPQSRSVPPSASHVAPTETFTYEWTVPKEVGPTNADPVCLAKMYYSAVDPTKDIFTGLIGPMKICKKGSLHANGRQKDVDKEFYLFPTVFDENESLLLEDNIRMFTTAPDQVDKEDEDFQESNKMHSMNGFMYGNQPGLTMCKGDSVVWYLFSAGNEADVHGIYFSGNTYLWRGERRDTANLFPQTSLTLHMWPDTEGTFNVECLTTDHYTGGMKQKYTVNQCRRQSEDSTFYLGERTYYIAAVEVEWDYSPQREWEKELHHLQEQNVSNAFLDKGEFYIGSKYKKVVYRQYTDSTFRVPVERKAEEEHLGILGPQLHADVGDKVKIIFKNMATRPYSIHAHGVQTESSTVTPTLPGETLTYVWKIPERSGAGTEDSACIPWAYYSTVDQVKDLYSGLIGPLIVCRRPYLKVFNPRRKLEFALLFLVFDENESWYLDDNIKTYSDHPEKVNKDDEEFIESNKMHAINGRMFGNLQGLTMHVGDEVNWYLMGMGNEIDLHTVHFHGHSFQYKHRGVYSSDVFDIFPGTYQTLEMFPRTPGIWLLHCHVTDHIHAGMETTYTVLQNEDTKSG
Function :Ceruloplasmin is a blue, copper-binding (6-7 atoms per molecule) glycoprotein. It has ferroxidase activity oxidizing Fe(2+) to Fe(3+) without releasing radical oxygen species. It is involved in iron transport across the cell membrane. Provides Cu(2+) ions for the ascorbate-mediated deaminase degradation of the heparan sulfate chains of GPC1. May also play a role in fetal lung development or pulmonary antioxidant defense (By similarity).